e Ofruara

Shërbimet

Dhoma ka për mision të ndihmojë biznesin shqiptar në përgjithësi dhe atë privat në vecanti në veprimtarinë e tij me Kinën;

We help interesting companies create and improve industry products and services through long lasting relationships.